?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 荆州房地产活动策划公?电话,哪家? - 荆州市环星传媒广告有限公?/title> <meta name="Keywords" content="荆州房地产活动策划公?> <meta name="Description" content="Z详细介绍荆州房地产活动策划公品内?包括荆州房地产活动策划公司的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有荆州房Czd{划公司新闻以及最新的市场荆州房地产活动策划公怭h?咨询电话:15827725888"> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/NEST70001/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top wfixed"> <div class="topNav pr Radius"> <span style="float:left;">荆州市环星传媒广告有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">荆州q告公司</a>?a href="/supply/">荆州营销zd{划</a>?a href="/news/">荆州房地产公x动策?/a>{相关信息发布和行业资讯,敬请x!</span> <div class="topNavSe Radius fl" style='float:right;'> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33264/stat/"></script> </div> </div> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <div> <img src="/uploads/logo/20180531034140.jpg" alt="荆州市环星传媒广告有限公? /></div> </div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h5 class="fl mt5"> <img src="/template/NEST70001/images/tel.jpg" /></h5> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">15827725888</p></h3> </div> <div class="search fl"> <script type="text/JavaScript">function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } }</script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option></select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70001/images/search_button.jpg" class="search_button"></Form> </div> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/download/">客户案例</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html">合作伙伴</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:500px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=500; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180605062545.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180605062631.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180605062605.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">服务目</span> <p class="fs16 font_a">SERVICE ITEMS</p> <em class="pa line"></em> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt> <a href="/ppchsj/" title="品牌{划设计">品牌{划设计</a></dt> <dt> <a href="/hdch/" title="zd{划">zd{划</a></dt> <dt> <a href="/hcbzpmagsjys/" title="d/包装/q面q告设计印刷">d/包装/q面q告设计印刷</a></dt> <dt> <a href="/gjchwag/" title="公交?户外q告">公交?户外q告</a></dt> <dt> <a href="/mdhzsj/" title="门店/会展设计">门店/会展设计</a></dt></dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> <em class="pa line"></em> </div> <ul class="fs14 mt15"> <li>荆州市环星传媒广告有限公?/li> <li>联系人:汪先?/li> <li>电话Q?5827725888</li> <li>传真Q?716-8216786</li> <li>邮箱Q? <a rel="nofollow" href="mailto:2729636718@qq.com" rel="nofollow">2729636718@qq.com</a></li> <li>|址Q? <a rel="nofollow" href="http://www.3149827.live" rel="nofollow">www.3149827.live</a></li> <li>地址Q荆州市沙市北京中\华信q场三楼</li></ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">荆州房地产活动策划公?/span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/ppchsj/">品牌{划设计</a> > <a href="/supply/20.html">荆州房地产活动策划公?/a></b></div> <div class="proArtiTop mt15"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tbody> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"> <div class="picimg_wj"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201805281743568853326411818.jpg?path=www.3149827.live/uploads/cp/201805281743568853326411818.jpg" alt="" width="230" /></div> </td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1 font_w fs14"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"> <span id="nesttitle"> <h1>荆州房地产活动策划公?/h1></span> </td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td></tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td> <p></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="con fs14"> <p><p> <span style="font-size:16px;"><b><a href="http://www.3149827.live/" target="_blank" style="font-weight:bold">荆州房地产活动策?/a></b>公司</span> </p> <p> 如何一?a href="http://www.3149827.live/hdch/" target="_blank">zd{划</a>做好<br />     {划其实M人都会,只要有一个点子,大体做一下就行了Q但是这L{划q不是真正意义上的策划,它只能说是一个轮廓,要想做一个完有吸引力的{划Q还要了解具体的步骤。那么,如何做一ơ完而又有吸引力的策划呢Q下?b>荆州?a href="http://www.3149827.live/supply/27.html" target="_blank">Czd{划</a></b>公司为您做详l解{?br />     一、需列出zd名称<br />     <b>荆州房地产活动策?/b>公司告诉大家q样无论是策划者还是非{划人员都能一目了然的知道此次{划zd的目的是什么,如果有什么比较特别的Q可以以副标题的方式写在L题下面,至于q月日、策划单位等Q也可以写在副标题上?br />     W二、策划的背景<br />     <b>荆州房地产活动策?/b>公司介绍CQ何策划都不是凭空而来的,它会有一个契机,因ؓq个契机才有了此ơ策划。因此,在策划书中需要注明策划的重点内容Q比如基本情c主要执行的对象以及q期的状c哪个部门组l等{,除此之外Q策划活动的原因Q社会生的影响以及环境的优ѝ弱ѝ问题所在等{,都要一一列明白, q样有助于策划活动顺利进行?br />     W三、策划活动的目的和意义?br />     <b>荆州房地产活动策?/b>公司指出Q在{划书中一定要明扼要,不要啰哩啰嗦的,会给ZU老太婆的~胶布,又臭又长的感觉,q样q不好,而且很多{划书都是需要领gh批准的,如果写的太罗嗦,会让领导认ؓ没有dQ活动也不会_ֽQ进而导致无法批下来。此外,zd的核心、生的意义、独特之处等都要明确指出来,有利于策划活动更好的展开?br />     W四、资源调配?br />     M一Ҏ动都是需要资源支持的Q有不少人在写策划书的时候ƈ没有把这一列出来Q认为是理所当然的,实际上这U想法是错误的,因ؓ在策划书中列出所需资源Q会l领g些提前的准备Q让领导做到心中有数Q这h动会更顺利,如果没有标明Q每ơ都是先用先领取的话Q也会让领导感到厌烦?br />     W五、正文要z,内容要易懂?br />     <b>荆州房地产活动策?/b>公司介绍到策划需要很多h的配合,如果写的太过书面Q就会让很多人看不懂Q进而导致活动无法顺利进行。因此,深圳zd{划写策划的时候一定要z内容,不要用一些华丽但是很难懂的词汇,也不要ؓ了嘪显自q文采来一D|a文,自己活动的内容以简单的文字详细描述出来p了?br />     较后Q?b>荆州房地产活动策?/b>公司提醒大家Q策划一定不能离开l费预算Q无Z较终p多少Q都要提前做一个预,在预范围之内进行调配,效果会更好?</p> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201805281744139013326464841.jpg" alt="" /> </p> <p> <span style="font-size:16px;"><b>荆州房地产活动策?/b>公司</span> </p> <p> <span style="color:#333333;font-family:微Y雅黑;background-color:#FFFFFF;"><br /> </span> </p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条: <a href="/supply/21.html">荆州品牌{划</a></p> <p>下一条: <a href="/supply/19.html">目营销推广</a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%be%a3%c3%c5%c6%b7%c5%c6%b2%df%bb%ae%c9%e8%bc%c6'>荆门品牌{划设计</a>,<a href='/key.aspx?k=%be%a3%d6%dd%b7%bf%b5%d8%b2%fa%bb%ee%b6%af%b2%df%bb%ae%b9%ab%cb%be'>荆州房地产活动策划公?/a>,<a href='/key.aspx?k=%ba%fe%b1%b1%b7%bf%b5%d8%b2%fa%bb%ee%b6%af%b2%df%bb%ae%b9%ab%cb%be'>湖北房地产活动策划公?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.3149827.live/supply/20.html'>http://www.3149827.live/supply/20.html</a></div> <div class="tag">发布旉Q?018/5/25 0:00:00</div></div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span></div> <div class="artiNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/news/79.html">荆州房地产活动策划公司简q房C开盘活动怎么{划</a> <span>2020-01-02</span></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/67.html">荆州房地产活动策划公司关于演出活动中需要注意的问题提醒</a> <span>2019-03-14</span></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/44.html">荆州房地产活动策划公总l房C{划案的分类</a> <span>2018-09-20</span></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/29.html">荆州房地产活动策划公司分享活动执行与zd{划有哪些异同呢</a> <span>2018-08-02</span></li></ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span></div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h5> <a rel="nofollow" href="/supply/20.html" title="荆州房地产活动策划公?> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201805281743568853326411818.jpg?path=www.3149827.live/uploads/cp/201805281743568853326411818.jpg" width="235" height="179" /></a></h5> <h3> <a href="/supply/20.html" title="荆州房地产活动策划公?>荆州房地产活动策划公?/a></h3> </div></div> </div> </div><div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/">首页 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们 <em></em></a> </li> <li> <a href="/sitemap.html">|站地图 <em></em></a> </li> <li> <a href="/sitemap.xml">XML <em></em></a> </li> <li> <a href="/changecity.html">城市分站 <em></em></a> </li> <li> <a href="/4g/">手机|站 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"> <img src="/template/NEST70001/images/ftLogo.png" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.3149827.live( <a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 荆州市环星传媒广告有限公?/p>荆州房地产活动策划哪家好Q供应订做多钱Q荆州大型活动策划怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供荆州活动策划公司、十堰广告公司、荆州房Czd{划、荆州广告设计公司等品质优良的品及报h,Ƣ迎来电生定制! <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273767654'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273767654%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-14/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script>Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">鄂ICP?8008612?1</a></div> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST70001/images/ewm.png" width="100" height="100"> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/select.js"></script> <script>$(function() { $(".asidePro dt a").each(function() { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".asidePro dt a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function() { $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".ftNav li a").each(function() { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('ftCur'); return false; } }); $(".insPro .insProLi").hover(function() { $(this).find("h5 img").stop().animate({ "width": "255px", "height": "199px", "left": "-10px", "top": "-10px" }, 500); $(this).find("h3 a").addClass("cur"); }, function() { $(this).find("h5 img").stop().animate({ "width": "235px", "height": "179px", "left": "0px", "top": "0px" }, 500); $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); })</script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css">.Radius{ behavior: url(/template/NEST70001/js/PIE.htc); }</style> <![endif]--> <script>$(function() { $(".asidePro dt a").each(function() { if ($(this).text() == $(".crumb b a").eq(2).text()) { $(".asidePro dt a").removeClass("cur"); $(this).addClass("cur"); } }); })</script> <a href="http://www.3149827.live/"><span class="STYLE1">©</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.ndwdsi.tw">3Dרҵ</a> <a href="http://www.896477.tw">3dԤרԤ</a> <a href="http://www.jqtklp.tw/">ָ̹ڻ</a> <a href="http://www.ecwnab.tw">ʮһѡѧ㹫ʽ</a> <a href="http://www.742227.tw/">Ʊʦʸ</a> <a href="http://www.399675.tw">ʮһѡƻ</a> <a href="http://www.735881.tw">ʡ11ѡٷ</a> <a href="http://www.jbmpah.tw">ʮһѡ忪ǰ</a> <a href="http://www.xggrql.tw">䴿˹ƻapp</a> <a href="http://www.471931.tw">ɹʮһѡͼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>